ALLMÄNNA ANVÄNDNINGSVILLKOR

Vänligen läs noga villkoren nedan innan ni använder webbplatsen www.wellbox.se (nedan kallad ”Webbplatsen”). Användningen av Webbplatsen gäller som godkännande av dessa villkor. Genom att besöka webbplatsen uppger därmed varje internetanvändare som navigerar på webbplatsen att den förbehållslöst läst och godkänt användningsvillkoren, och åtar sig att uppfylla dem samt att under alla förhållanden efterleva reglerna nedan.

ARTIKEL 1 – IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

1.1. Webbplatsens titel, utformning, form, innehåll (varumärken, texter, färgsammansättning, illustrationer, fotografier och bilder), dess övergripande arkitektur och dess presentation men även alla dataprogram, programkompilationer, källkod och mer allmänt all information eller dokument på webbplatsen samt alla delar som skapats för webbplatsen ägs av något av följande: företaget LPG SYSTEMS S.A.S (nedan kallat ”LPG”) eller dess dotterbolag – eller är äganderättsligt skyddade för att kunna användas, mångfaldigas eller återges till förmån för dessa företag.

1.2 Webbplatsen utgör ett skyddat verk i Frankrike i enlighet med upphovsrättsbalken (”Code de la Proriété Intellectuelle”) och i utlandet i kraft av gällande konventioner om upphovsrätt. Intrång i en av verkets upphovsrättigheter är ett förfalskningsbrott sanktionerat av artikel L.331-1 och följande artiklar i upphovsrättsbalken utan att det påverkar sanktionerna vid brott mot fransk lag nr 78-17 av den 6 januari 1978 (ändrad) om IT- och dataskydd samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) av den 27 april 2016 om dataskydd.
Hela innehållet i denna webbplats – inklusive text, bilder, grafiska presentationer och/eller bild- och ljudfiler – är, om inget annat anges skyddat av lagstiftningen och kan inte säljas, ändras, spridas, återanvändas, positioneras om, återges, mångfaldigas eller användas, helt eller delvis, i offentligt eller kommersiellt syfte, oavsett media, utan skriftligt förhandstillstånd från LPG.

Om LPG ger sitt uttryckliga förhandstillstånd ska det tillåtna mångfaldigandet av informationen på Webbplatsen innehålla en hänvisning till källan och ett lämpligt omnämnande av upphovsrätten.

1.3. LPG tillåter internetbesökarna att elektroniskt kopiera och trycka på papper dokument och/eller uppgifter på Webbplatsen, oavsett användningssyfte. Ingen licens eller annan rättighet, förutom rätten att besöka webbplatsen anförtros till någon i enlighet med de immateriella rättigheterna.

1.4. Om inget annat anges ägs företagsnamn, logotyper, produkter, varumärken och alla kännetecken på denna webbplats av något av följande: företaget LPG SYSTEMS eller dess dotterbolags eller de firmor för vilka de äger rättigheter – bland annat, men inte begränsat till varumärkena LPG SYSTEMS®, LPG®, ENDERMOLOGIE®, CELLU M6®, och WELLBOX® som är registrerade och/eller varumärkesskyddade i Frankrike och/eller utomlands. Därmed får de företagsnamn, firmor, företagskännetecken, domännamn, logotyper, slogans, produkter, varumärken och mer allmänt alla utmärkande drag angivna på Webbplatsen inte användas utan LPG:s skriftliga förhandstillstånd.

Därutöver är apparaterna CELLU M6® / WELLBOX® patentskyddade och/eller mönsterskyddade.

1.5 Webbplatsen utgör i sig en databas med bland annat webbsidor och uppgifter som sammanställts av LPG.

Vissa av Webbplatsens sidor utgör även specifika databaser och kan innehålla personuppgifter, såsom rubriken ”Kontakta oss” (där internetbesökaren överför sina personuppgifter till LPG genom kontaktformuläret).
Personuppgifterna i dessa databaser behandlas i enlighet med villkoren i artikel 5 nedan.
Webbplatsens databaser är och förblir LPG:s egendom. LPG är såväl innehavare av upphovsrätten som av databasproducentens ”sui generis”-rätt i enlighet med L341-1 av upphovsrättsbalken.

I egenskap av databasproducent och utgivare av Webbplatsen förbjuder LPG att:

– helt eller delvis extrahera en kvalitativt eller kvantitativt sett väsentlig del av webbsidorna och uppgifterna genom permanent eller tillfällig överföring till ett annat medium på vilket sätt och i vilken form som helst.

– återanvända webbsidorna och uppgifterna genom att offentliggöra en kvalitativ eller kvantitativ väsentlig del av webbsidorna och uppgifterna, oavsett form.

– återkommande och systematiskt extrahera eller återanvända icke väsentliga delar av webbsidorna och uppgifterna, på ett sätt som uppenbarligen strider mot normalt bruk.

– oskäligt samla in eller missbruka uppgifter (och särskilt personuppgifter) som kan offentliggöras på Webbplatsen samt agera på ett sätt som kan skada personers privatliv eller rykte.

Hel eller delvis framställning, mångfaldigande, spridning eller extraherande, oavsett form av Webbplatsen och/eller dess innehåll utan LPG:s godkännande är därmed olaglig och sanktionerad av artiklarna L.335-2 och följande artiklar samt L.343-1 och följande artiklar i upphovsrättsbalken.

ARTIKEL 2 – INFORMATION PÅ WEBBPLATSEN

2.1. Webbplatsen har inte som syfte att ge medicinska eller vårdrelaterade råd. Alla uppgifter på Webbplatsen förekommer endast i informationssyfte. LPG garanterar inte att de uppgifter som kan tillgås via Webbplatsen är fullständiga och uppdaterade. Uppgifterna – som på intet sätt gör anspråk på att vara uttömmande – gäller inte på något sätt som råd och ersätter inte heller fackmässiga yttranden.

Dessa uppgifter kan närsomhelst ändras utan förvarning.

2.2. Uppgifterna på Webbplatsen angående smalhet, hälsa eller sund livsstil presenteras rent allmänt och i informationssyfte. Uppgifterna ska inte ses som uttömmande.

Uppgifterna på Webbplatsen kan inte anses ersätta läkarråd, diagnoser och mer allmänt läkarbesök eller läkarrecept.

ARTIKEL 3 – HYPERLÄNKAR – HYPERTEXTLÄNKAR

3.1. Tillstånd avseende länkar på Webbplatsen: ingen får införa någon länk mot Webbplatsen utan LPG:s uttryckliga och skriftliga förhandstillstånd. Det förutsätts att aktiveringen av länken leder till att ett nytt fönster som är oberoende av det föregående öppnas i internetbesökarens webbläsare.

3.2. Aktivering av de länkar som erbjuds av Webbplatsen: LPG avsäger sig formellt allt ansvar vad gäller innehållet i de webbplatser mot vilka de erbjuder länkar och som ger tillgång till andra webbsidor än deras egna webbplatser. Dessa länkar erbjuds som en tjänst till Webbplatsbesökarna. Att aktivera länkarna är helt och hållet Webbplatsbesökarnas eget beslut.

LPG kan inte på något sätt hållas ansvarigt för:

· Dokumentens upplagor och innehåll på de andra webbplatserna,

· Användningen av varumärken, logotyper och andra kännetecken samt bilder på de webbplatser som mångfaldigats efter att hyperlänken aktiverats,

· Integriteten och fullständigheten av uppgifterna på de andra webbplatserna.

ARTIKEL 4 – ANSVAR

4.1 LPG kan inte garantera tillgänglighet och tillgångstid till Webbplatsen, och kan inte hållas ansvarig för informationens relevans eller borttagning, samt för fel vid informationens utläggning eller lagring. Reglerna för underhåll, tester och uppgradering väljs fritt och när som helst av LPG, oavsett metoder och processer.

LPG ser på bästa sätt till att tillgängliggöra Webbplatsen men kan dock se sig tvunget att tillfälligt eller permanent avbryta tillgången till Webbplatsen, bland annat av rättsliga, tekniska eller underhållsskäl.

4.2. Varken LPG, dess anslutna företag, ledningsmedlemmar, anställda eller andra företrädare kan hållas ansvariga för skador, dataförluster, materiella och immateriella direkta eller indirekta skador såsom förlust av marknader, datauppgifter, vinst eller inkomst som åsamkats internetanvändare i samband med användningen av Webbplatsen. De kan inte heller hållas generellt ansvariga för handelsavbrott till följd av bristande tillgång till Webbplatsen oavsett tidslängd, användning av oriktig information och/eller innehåll.

ARTIKEL 5 – PERSONUPPGIFTER

5.1. I enlighet med gällande regelverk informeras internetanvändaren att dennes personuppgifter, det vill säga efternamn, förnamn, födelsedatum, postadress, e-postadress och telefonnummer kan samlas in på Webbplatsen och tillåter uttryckligen LPG SYSTEMS som ansvarig för bearbetningen samt dess distributör i Sverige DISTRINNOVATE AB, som mottagare för uppgifterna att genomföra insamlingen.

Internetanvändaren informeras att bearbetningen kännetecknas huvudsakligen av följande:

  • Bearbetningsansvarig: LPG SYSTEMS
  • Syfte: kundhantering och marknadsföring
  • Rättslig(a) grund(er) för bearbetningen: tillstånd från internetanvändaren
  • Mottagare: LPG SYSTEMS och dess distributör i Sverige, DISTRINNOVATE AB
  • Lagringsperiod för uppgifterna:
    • Kunduppgifterna förvaras under hela avtalsförbindelserna plus tre (3) år från och med den senaste beställningen.
    • Prospektuppgifterna förvaras under tre år från och med den senaste inkommande kontakten med LPG SYSTEMS eller DISTRINNOVATE AB.

De obligatoriska uppgifterna anges vid insamlingen. Utan dessa kan inga beställningar beaktas.

Internetanvändarens personuppgifter som samlats in i samband med online-försäljning av LPG:s produkter på Webbplatsen kan återanvändas i kommersiella ändamål av företaget LPG SYSTEMS och/eller dess distributör i Sverige DISTRINNOVATE AB och/eller deras handelspartner i marknadsföringssyfte om inte internetanvändaren uttryckligen motsatt sig detta i samband med insamlingen av hans/hennes personuppgifter eller senare via post eller e-post till adressen under artikel 5.3.

5.2 För att underlätta och följa internetanvändarens navigering på Webbplatsen kan LPG även automatiskt samla in information med hjälp av cookies, i syfte att förbättra den personanpassade servicen till internetanvändaren.

Internetanvändaren kan motsätta sig att cookies placeras i hans/hennes hårddisk via webbläsarens inställningar (se rubriken COOKIES).

Av tekniska skäl informeras dock internetanvändaren om att vissa tjänster och/eller vissa webbsidor inte kommer att vara tillgängliga om han/hon vägrar att cookies införs.

5.3 I enlighet med gällande lagstiftning informeras internetanvändaren om sin rätt att tillgå, rätta och ta bort sina personuppgifter, rätten att begränsa eller motsätta sig att uppgifterna bearbetas av legitima skäl, rätten att fastställa allmänna och särskilda riktlinjer för hur dessa rättigheter ska utövas efter internetanvändarens död, rätten till uppgiftsportabilitet (dvs. att överföra uppgifter från ett system för elektronisk behandling till ett annat), rätten att när som helst återkalla sitt samtycke samt rätten att inge klagomål till tillsynsmyndigheter.

Om internetanvändarens telefonuppgifter samlas in av LPG, exempelvis i samband med ett försäljningsavtal på Webbplatsen, kan internetanvändaren begära att LPG sätter upp telefonnumret på en spärrlista för att slippa marknadsföringssamtal.

Internetanvändaren kan utöva sina rättigheter genom:
– e-post från Webbplatsens ”Kontakt”-rubrik,
– e-post till dataprivacy@lpgsystems.com
– eller post till följande adresse: LPG SYSTEMS – Service Relation Clients, 30 rue du Docteur Abel 26 902, Valence Cedex 09, Frankrike.

Om den bearbetade informationen är felaktig eller ofullständig kan köparen begära att den rättas, kompletteras eller tas bort genom att kontakta avdelningen ovan.

ARTIKEL 6

6.1 Webbplatsen erbjuder internetanvändaren interaktiva tjänster för att posta kommentarer i syfte att skapa ett forum där internetanvändare kan uttrycka sig och komma med bidrag avseende LPG-produkterna de köper samt fritt kan ge åsikter och informera Webbplatsens köpare, i lojal och konstruktiv anda.

6.2 Internetanvändaren bekräfta att det är strikt förbjudet att på Webbplatsen publicera innehåll, oavsett art som strider mot lagar och förordningar, den allmänna ordningen eller allmän moral, som inkräktar på eller skadar tredje parts rättigheter såsom men inte begränsat till innehåll som är ärekränkande, nedlåtande, förolämpande, obscent eller diskriminerande, som hotar eller strider mot Webbplatsens anda, som utgör en förfalskning av tredje parts upphovsrättigheter, som innehåller tredje parts personuppgifter, som innehåller bilder på en person som inte samtyckt till en sådan publicering, som kränker en persons integritet utan dennas samtycke.

6.3 Internetanvändaren bekräftar även att han/hon informerats om att forumet modereras för att – utan någon ersättningsskyldighet – kontrollera eller ta bort internetanvändares kommentarer som kan strida mot gällande lagar och regelverk eller som rapporterats göra det av de rättsliga myndigheterna. Internetanvändaren har möjlighet att rapportera publiceringen på Webbplatsen av olagligt innehåll som han/hon har kännedom om eller att påtala en inskränkning eller en kränkning av sina rättigheter genom att informera LPG på följande adress för att LPG ska kunna vidta lämpliga åtgärder:
LPG SYSTEMS – Service Clientèle Wellbox 30, rue du Docteur Abel – Technoparc de la Plaine – 26 000 VALENCE (FRANKRIKE).

Missbruk av denna möjlighet kan medföra ansvar för internetanvändaren.

6.4 Internetanvändaren tillåter uttryckligen LPG att helt eller delvis sprida hans/hennes kommentarer och omdömen på Webbplatsen avseende de berörda produkterna samt på alla andra medier LPG använder för sin direkta marknadsföring, utan tidsmässig eller geografisk begränsning. Internetanvändaren tillåter även LPG att publicera de uppgifter om förnamn, ålder och yrke som internetanvändaren angivit vid registreringen på det interaktiva forumet, för att illustrera en del av, eller alla omdömen och/eller kommentarer som internetanvändaren publicerat. Om internetanvändaren inte önskar att dessa uppgifter publiceras tillsammans med sina omdömen ska han/hon informera LPG därom på adressen under artikel 6.3.

6.5 LPG kan inte garantera att samtliga omdömen publiceras eftersom onlinepubliceringen helt och hållet beror på LPG. Internetanvändaren bekräftar uttryckligen att de omdömen och kommentarer som publiceras på Webbplatsen utgör internetanvändares subjektiva åsikter och inte LPG:s.

ARTIKEL 7 – TILLÄMPLIG LAG – TVISTER

7.1 Webbplatsen och dess användningsvillkor lyder exklusivt under fransk lagstiftning som är den enda tillämpbara lagstiftningen. Dessa allmänna användningsvillkor är skrivna på franska. I det fall de översätts till ett eller flera språk gäller endast den franska versioner vid tvister.

7.2 Reklamationer eller klagomål tas alltid emot i positiv och hänsynsfull anda. Vid klagomål kan internetanvändaren vända sig till företaget LPG SYSTEMS för en lösning i godo. med post till adressen LPG SYSTEMS – 30, rue Dr Abel – Technoparc de la Plaine – 26000 VALENCE (FRANKRIKE) eller genom e-post till adressen: ServiceClientWellbox@lpgsystems.com.

Vid tvister till följd av dessa användningsvillkor ska parterna söka ingå förlikning.
För detta ska parterna utse två (2) kontaktpersoner med behörighet att medla som måste träffas på initiativ av den part som handlat först inom femton (15) dagar från och med mottagandet av begäran om förlikningssammanträde i rekommenderat brev med mottagningsbevis,
Dagordningen fastställs av den part som tagit initiativ till förlikning
De beslut som parterna kommit överens om bekräftas skriftligt och får avtalsmässigt värde.
Kan inte parterna finna en lösning i godo inom en (1) månad från och med det första förlikningssammanträdet kan parterna lämna sina tvister till:
– behörig domstol vid LPG:s huvudkontor – vid tvist med en handelspartner:
– behörig domstol i enlighet med franska processregler – vid tvist med en fysisk person:

COOKIES

När du besöker vår Webbplats kan information om din navigering registreras i filer, s.k. ”cookies” placerade på din terminal (dator, smartphone, platta mm.).

Här får du mer information om dessa cookies ursprung och hur de används av LPG SYSTEMS.

Dessa cookies ges ut antingen av LPG SYSTEMS eller av externa partnerföretag för att underlätta din navigering på vår Webbplats och erbjuda dig särskilt anpassade tjänster.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten fil med textinformation. Webbplatsen du besöker placerar den i din terminal (dator, smartphone, platta mm.) via din webbläsare.

Det finns olika typer av cookies:

Nödvändiga cookies för navigering
De är en förutsättning för att vår Webbplats ska fungera korrekt och ger dig bland annat tillgång till skyddade sidor (såsom ditt konto, din varukorg mm.). Du skulle därmed inte kunna navigera som vanligt på vår Webbplats utan dessa cookies.

Funktionella cookies
De gör att vi kan komma ihåg de val du gjort på vår Webbplats för att förbättra din navigering. De hjälper oss t.ex. att känna igen dig när du senare kommer tillbaka till vår Webbplats, att behålla de varor du lagt i din korg osv.
För din information använder sig LPG av cookies från SaleCycles (för mailpåminnelser om din varukorg).

Prestandacookies eller analyscookies
De ger oss information om hur vår Webbplats används så att vi kan förbättra den och göra våra tjänster mer relevanta och lätta att använda (med statistik om besöksvolymer för att bl.a. ta reda på antalet besök på Webbplatsen, de mest besökta sidorna mm.).
För din information använder sig LPG av cookies från ”Google Analytics” för sin besöksstatistik.

Reklamcookies
De samlar in information om dina navigationsvanor för att erbjuda dig reklam anpassad till dina intressen.

De registrerar ditt besök på vår Webbplats, de sidor du besökt men även de länkar du följt samt din navigering utanför vår Webbplats.

De brukar placeras av externa företag med vårt tillstånd. Det är svårt för oss att ge en komplett lista över dessa.

Du kan därför avvisa dessa cookies och välja att avaktivera dem efter behov. Avvisar du den typen av cookies får det inga konsekvenser på din användning av vår Webbplats och hindrar inte reklam från att publiceras på Webbplatsen eller på internet generellt.
För din information använder sig LPG av cookies från ”Google Adwords” och ”Remarketing” för dessa ändamål.

Cookies från tredjepartsapplikationer på vår Webbplats
Dataapplikationer från tredje part kan finnas på vår Webbplats. De gör det möjligt för dig att dela ditt omdöme om vårt webbplatsinnehåll på sociala medier (t.ex. med delningsknappar på sociala medier såsom ”Dela”, ”Like” mm.).

För din information använder sig LPG av cookies från FACEBOOK och LINKEDIN.

Du kan alltså avvisa dem och avaktivera dem. Avaktivering hindrar inte Webbplatsen från att fungera normalt, utan hindrar dig endast från att interagera med sociala medier.

Vi uppmanar dig att kontakta ovannämnda sociala medier eller att besöka deras sidor om skydd av personlig integritet och personuppgifter, då vi inte har någon koppling till dem och har inte heller någon kontroll över hur de samlar in och använder dina uppgifter.

Att tillåta/inte tillåta användningen av cookies

Du kan acceptera användningen av cookies eller välja att avaktivera dem när som helst under din navigering.
Inställningarna för cookies brukar ändras från din egen webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Safari, Google Chrome, osv.). Du kan tillåta cookies från fall till fall beroende på avsändaren eller välja att aldrig tillåta dem.

Vi vill dock informera dig om att vissa cookie-inställningar kan ändra din tillgång till de tjänster som kräver s.k. ”nödvändiga” cookies.

Om din webbläsare exempelvis är konfigurerad för att inte tillåta några cookies kommer du inte att kunna handla på våra Webbplatser eller utnyttja vissa funktioner.

Webbläsare konfigureras olika. Deras hjälpmeny visar dig hur och även hur du kan ändra dina inställningar för cookies.

Nedan följer lite hjälpinformation om inställningar för cookies på de vanligaste webbläsarna.

om du använder Microsofts webbläsare Internet Explorer
– Klicka på knappen ”Verktyg” och sedan på ”Tillägg”
– Klicka på ”Inställningar” som du hittar efter att ha klickat på fliken ”Allmänt” och sedan på ”Navigationshistorik”.
– Klicka på knappen ”Visa filer”.
– Välj de(n) cookie(s) som innehåller namnet Endermiologie eller LPG och ta bort dem.
– Stäng fönstret med fillistan och dubbelklicka på OK för att komma tillbaka till Internet Explorer.

om du använder Mozillas webbläsare Firefox
– Välj Tilläggssmenyn under Verktygsfliken.
– Välj ”Säkerhet och sekretess” och klicka på ”Visa cookies”.
– Hitta de filer som innehåller namnet Endermologie eller LPG.
– Välj dem och ta bort dem.

om du använder Apples webbläsare Safari
– Välj menyn ”Redigera” > ”Preferenser”
– Klicka på ”Säkerhet”.
– Klicka på ”Visa cookies”.
– Välj de cookies som innehåller namnet Endermologie eller LPG och klicka på ”Ta bort” eller ”Ta bort allt”.
– När du tagit bort cookies klickar du på ”Avsluta”.

Om du använder Googles webbläsare Google
– Klicka på ikonen för Verktygsmenyn och välj ”Tillägg”.
– Klicka på fliken ”Avancerat” och gå till ”Sekretess”.
– Klicka på knappen ”Visa cookies”.
– Hitta de filer som innehåller namnet Endermologie eller LPG.
– Välj dem och ta bort dem.
– Klicka på ”Stäng” för att komma tillbaka till din webbläsare.

Du kan också hantera dina cookies från en plattform som erbjuds av marknadsförare.

Mer information om cookies

Mer information om användningen av cookies finns på CNIL:s webbplats (den franska tillsynsmyndigheten för data- och personuppgifter):
https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser

Uppdaterat 2019-12-10